Miesiąc: wrzesień 2020

Zniżki w opłatach za przedszkole

Zniżki w opłatach w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 w Białymstoku  I. Zniżka o  50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.  II. Zniżka o 50% na dziecko korzystające […]