O przedszkolu

Nasze przedszkole znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek Południe, przy ulicy Łagodnej. W pobliżu jest Szkoła Podstawowa Nr. 45 im. Jana Pawła II. Budynek naszego przedszkola znajduje się z dala od ruchliwych ulic, a otoczony jest krzewami i drzewami zasadzonymi także przez nasze dzieci.

Istniejemy od 1 września 1991 roku. Jesteśmy placówką samorządową przyjmującą dzieci od 3 do 6 lat. Naszą placówką kierują: Pani dyrektor –  Anna Fijałkowska, oraz Pani wicedyrektor – Anna Naglacka-przebywająca obecnie na urlopie zdrowotnym, zastępuje ją od 01.09.2018 r. Pani Monika Kupiec . Dyrektor Przedszkola zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.
Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność.
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny.

Kadrę pedagogiczna stanowią :
Elżbieta Cioch

Urszula Jasińska

Ewa Kurnicka – Pleskot
Jolanta Linczuk
Eugenia Mikuć
Katarzyna Bursa
Marzenna Szymaniuk
Agnieszka Stańczuk
Ewa Strzałka
Ewa Danuta Stupkiewicz
Marzanna Wysocka
Julita Żebrowska

Przedszkole Samorządowe Nr 65 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

– Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok
z miesięczną przerwą wakacyjną (w tym roku jest to miesiąc lipiec)
– Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,
– Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień.
– Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla
poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i
higieny.
– Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku,
zdrowia i bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

– Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek.
– Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu ze starszym referentem i główną księgową, wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Białystok.
– Opłaty za dzienne wyżywienie zwraca się w następnym miesiącu
– Termin uiszczania opłat za przedszkole zamieszczony jest na
gazetce z informacjami dla rodziców
– Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa
umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(prawnym opiekunem)